Doprava ZDARMA výdajné miesto Packeta nad 69 €, kuriér nad 99 €!

Reklamačný poriadok

obchodná spoločnosť Happy Bunny s.r.o.

so sídlom Záhradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice

identifikační číslo: 53326377

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.

vydáva v súlade s ustanoveniami zákona  č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len „občianský zákonník“) reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý si zakúpil tovar od predávajúceho prostredníctvom webovej stránky umiestnenej na internetovej adrese www.happybunny.sk.

1.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, miesto a spôsob uplatnenia práv spotrebiteľa plynúcich zo zodpovednosti za vady tovaru.

2. PRIJÍMANIE REKLAMÁCIÍ

2.1. Reklamáciu je povinný kupujúci vykonať vyplnením reklamačného formulára dostupného na našej stránke, v ktorom musí presne označiť vady tovaru. 

2.2. Reklamácia musí byť podaná písomne na adresu: Happy Bunny s.r.o., so sídlom Záhradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, teda musí byť zaslaný vyplnený reklamačný formulár spoločne s reklamovaným tovarom a faktúrou, prípadene jej kópiou. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený. Doporučujeme reklamovaný tovar zaslať doporučene a ako poistený balík. Za stratu balíka pri preprave neručíme. Zasielky na dobierku nebudú akceptované. Po doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude predávajúci bezprostredne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti e-mailom.

2.3. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.

3. LEHOTA NA REKLAMÁCIU, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci je povinný vykonať reklamáciu bez zbytočného odkladu.

3.2. Na dodaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, ak nie je ustanovené inak. 

3.3. V prípade, ak sa práva zo zodpovednosti za vady na veci neuplatnia v záručnej dobe, zaniknú.

3.4. Záruka sa vzťahuje na vady výrobku. Vady, ktoré vznili nesprávnym zaobchádzaním alebo skladovaním zo strany kupujúceho nie sú predmetom reklamácie.

3.5. Predávajúci má zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu od doručenia reklamovaného tovaru na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznanie alebo na neuznanie. 

4. NEKOMPLETNOSŤ ZÁSIELKY

4.1. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah zásielky do 24 hodín od prevzatia tovaru. Prípadnej nezrovnalosti/ nekompletnosť zásielky predávajúceho bezodkladne informovať, e-mailom alebo telefonicky. V prípade neskoršj reklamácie z dôvodu nekompletnosti objednávky sa ohľad neberie.

4.2. Kupujúci je povinný v prípade nekompletnosti objednávky tovar uchovať v jeho pôvodnom balení, nič z balenia nevyhadzovať a nenakľadať s tovarom akýmkoľvek spôsobom. 

4.3. Predávajúci je povinný po obdržaní reklamácie pre nekompletnosť objednávky informovať kupujúceho o ďalšom postupe.

5. POŠKODENIE TOVARU PRI PREPRAVE

5.1. Kupujúci je povinný si pri preberaní tovaru, ešte v prítomnosti pracovníka kurierskej spoločnosti alebo pošty skontrolovať stav obalu. V prípade, ak je obal tovaru poškodený, zásielku kupujúci nepreberie a nedostatky reklamuje priamo u pracovníka kurierskej spoločnosti alebo pošty. Ak kupujúci tovar nepreberie, je povinný informovať predávajúceho o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky. Neskôr prípadné reklamácie mechanického poškodenia zapríčinené prepravou tovaru nebudú uznané.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Znenie reklamačného poriadku  môže predávajúci meniť a doplňovať. Povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku je splanená umiestnením na webovej stránke obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

6.2. Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V Dolných Vesteniciach    dňa 20.10.2020

Žiadna položka