Doprava ZDARMA výdajné miesto Packeta nad 69 €, kuriér nad 99 €!

Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť Happpy Bunny s.r.o., so sídlom Záhradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 53326377 , DIČ: 2121355621. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40835/R.Telefónne číslo 0911119785, e-mail: info@happybunny.sk . (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ: obchodnej spoločnosti Happpy Bunny s.r.o., so sídlom Záhradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 53326377 , DIČ: 2121355621. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40835/R.Telefónne číslo 0911119785, e-mail: info@happybunny.sk.

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Účelom spracovania osobných údajov v súlade so zákonom je

  • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (napr. na zasielanie newsletterov)
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

2.2 Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľa je

  • splnenie záväzku vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pokytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email) je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie záväzkov zo zmluvy, nie je možné bez poskytnutia vyššie spomínaných údajov uzatvoriť zmluvu.
  • zasielanie newsletterov, obchodných ponúk, akcií, oznámení,  zabezpečenie ochrany a presadzovanie zákonných práv a verejných záujmov

3. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, tretej strane, ktorá sa spolupodiela na plnení záväzku zo zmluvy, alebo zabezpečuje služby pre prevádzkovateľa podľa bodu 2.2.

4. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ  si ponechá osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú pre plnenie rozsahu účelov spracovania osobných údajov, prípadene do vyžiadania dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, prostredníctvom e-mailu na adresu info@happybunny.sk
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Ak je niektoré ustanovenie ochrana osobných údajov neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanoví nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostaných ustanovení.

6.2. Znenie ochrany osobných údajov môže prevádzkovateľ meniť a doplňovať. Prevádzkovateľ nové znenie ochrany osobných údajov zverejní na webovej stránke obchodu a zároveň ich pošle dotknutej osobe na e-mail, ktorý bol prevádzkovateľovi poskytnutý.

6.3.Dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a  potvrdením objednávkového formulára potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.11.2020

Žiadna položka