S kódom DOVOLENKA -15%, nevzťahuje sa na tovar v akcii. Objednávky prijaté resp. uhradené od 18.6. budú odosielané 24.6.2024. 

Doprava ZDARMA výdajné miesto Packeta nad 69 €, kuriér nad 99 €!

Obchodné podmienky

obchodná spoločnosť Happy Bunny s.r.o.

so sídlom Záhradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice

identifikační číslo: 53326377

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40835/R

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len  „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Happy Bunny s.r.o., so sídlom Záhradná 430/3, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 53326377 , DIČ: 2121355621, IČ DPH: SK 2121355621. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40835/R.Telefónne číslo 0911119785, e-mail: info@happybunny.sk (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len „občianský zákonník“) a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúcim“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.happybunny.sk (ďalej len „webová stránka“). Spoločnosť Happy Bunny s.r.o. je platcom DPH.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovensko jazyku. 

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie prevednej kupujúcim na webovej stránke, môže kupujúci pristúpiť do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej jen „uživateľský účet“). V prípade, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo na webovom rozhraní obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvádzané v užívateľskjom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte pri objednávaní tovaru a taktiež aj pri objednávaní tovaru bez registrácie sú predávajúcim považované za správne a úplné.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, ak kupujuci svoj užívateľsý účet viac ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú úržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to hlavne o cene tovaru a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, kým je zobrazená na webovom rozhraní obchodu. Tímto nie je obmedzená možnosť predávajúceho, uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a prepravou tovaru. Táto cena platí len v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. 

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.Objednávkový folmulár obsahuje hlavne informácie o: 

3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupující do elektronického nákupného košíku weboveho rozhrania obchodu)

3.3.2. zpôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a 

3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „dokončenie objednávky“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované sa správne a úplné. Predávajúci čo najskôr po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektonickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len  „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané poštové náklady) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomné alebo telefonické). 

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

3.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklda sa nelíšia od základnej sadzby. 

4. CENA TOVARU A PLATEBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi: 


v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK12 8330 0000 0024 0191 7660, vedený vo FIO. (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Comgate;
bezhotovostne platobnou kartou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa tým kúpna cena i náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.3. Predávajúci od kupujúceho nepožaduje zálohu ani inú obdobnú platbu. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom. 

4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiasty na účet predávajúceho. 

4.6. Predávajúci je oprávený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjdek dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zlavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, ak nie je uvedené inak.

4.8. Daňový doklad (faktúra) vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny a zašlemu ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v balení tovaru.

4.9. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej podobe. Faktúry zasielané v elektronickej podobe sú vo formáte PDF a sú zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.

5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, alebo v prípade, ak je tovar objednaný v jednej objednávke a  dodáva sa oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané vo vyššie spomínanej lehote. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim je možné iba v písomnej podobe, musí byť zaslané spoločne s nepoškodeným tovarom na adresu predávajúceho. Formulár je na stiahnutie v časti vrátenie tovaru. Neúplný tovar alebo ak obdržíte iný produkt ako ste si objednali, je možné reklamovať  do 72 hodín (3 kalendárne dní) odo dňa doručenia zásielky! 

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar uvedený v § 7 čl. 6 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť v lehote uvedenej vyššie, teda ide hlavne o tovar, ale nie len tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. zubné kefky, cumlíky...) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v prípade, ak nemôže byť tovar pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.  Predávajúcemu nemôže byť  tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby, predávajúci takýto tovar neprevezme. Predávajúci odporúča kupujúcemu,aby tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.5.1. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to na bankový účet kupujúceho, ktorý je kupujúci povinný uviesť vo formulári pre vrátenie tovaru. V prípade ak sa dohodne kupujúci a predávajúci peňažné prostriedky možno vrátiť aj inak.  Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné plnenie kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, alebo mu preukáže zaslanie tovaru späť.

5.5. Kupujúci môže vrátiť len tovar, ktorý je v pôvodnom stave, je nepoškodený, nejaví známky používania a opotrebenia vo väčšom rozsahu a je kompetný(vrátane obalu, príslušenstva, návodu, daňového dokladu atď.). V prípade, ak je tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie, nie je možné ho vrátiť, ak predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare, ktorá je dôsledkom takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípade, ak nie sú kupujúcim splnené všetky vyššie spomínané povinnosti pri odstúpení od zmluvy, takéto odstúpenie od zmluvy nemožno považovať za platné a účinné. Predávajúci nie je v takom prípade povinný vrátiť všetky preukázané platby kupujúcemu a zároveň má právo na úhradu nákladov od kupujúceho spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.7. Podľa zákona nemožno považovať neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu nákladov za neprevzatú zásielku, ktoré vynaložil na predmetnú neprevzatú zásielku a taktiež má predávajúci právo uplatniť si zmluvnú pokutu,  ktorá je v takoto prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.  Zaplatením náhrady nákladov a zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

5.8. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku, môže tak uskutočniť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, a to do doby odovzdania objednávky prepravcovi.

5.9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade dočasného vypredania alebo nedostupnosti tovaru u dodávateľa. O zrušení objednávky je predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V príade, ak kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu platba vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny alebo jej časť.

5.10. Predávajúci ma právo zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu podľa čl.4.4. obchodných podmienok na základe potvrdujúcej elektronickej pošty. O takomto zrušení objednávky je predávajúci kupujúceho informovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade, ak kupujúci uhradí kúpnu cenu alebo jej časť po tomto termíne, bude mu vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na jeho účet, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, ak je preprava dohodnutá na základe zvláštných požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2. Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, ja kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným doručovaním tovaru. 

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný skontrolovať obal tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto okamžite oznámiť dopravcovi. 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý je uvedený v reklamačnom poriadku.

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom zaplatenia kúpnej ceny tovaru, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

8.3. Riešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@happybunny.sk, alebo cez elektornický formulár na adrese: https://www.happybunny.sk/reklamacny-formular. Informácie o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Orgánom dohľadu pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01  Trenčín.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosťpredávajúci plní voči kupujúcim v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadanie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnania kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnania verejnoprávnych povinností predávajúceho prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10. ZASIELANIE INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné uskutočniť nákup tovaru a záväzok predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.3. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť písomnosti doručované aj na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatia bolo adresátom odmietniuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručené.

11.3. Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho, prípadne na adresu elektronickej pošty uvdenenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho. 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje zahraničný (medzinárodný) prvok, tak sa strany dohodli, že tento právny vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje a od ktorého sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17.júna 2008 o práve rozhodnom pre smluvné záväzkové vzťahy (Rím I.). 

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanoví nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostaných ustanovení.

V Dolných Vesteniciach    dňa 27.10.2020